CV


WERKERVARING

2012- heden
Projectleider/adviseur/eigenaar van WOLSWINKEL
Advies & projectmanagement in de overheid en non-profit sector op terreinen jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport. Daarnaast verzorgt zij trainingen en teamcoaching.

2008- 2012:
Senior adviseur/projectleider en teamcoördinator Jeugd & Onderwijs bij DSP-groep

2007 – 2008:
Medior adviseur bij Conclusion Advies en Management

2005 – 2007:
Beleidsadviseur en projectmedewerker bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

2003 – 2005:
Rijkstraineeship bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

2002 – 2003:
Beleidsmedewerker bij de Raad voor de Rechtspraak.

PROJECTEN

 • Projectleider Leerhuis Wijkteams Rotterdam (april-december 2015)
 • Adviseur in ondersteuningsteam decentralisaties sociaal domein, in opdracht van VNG, ministeries van VWS, VenJ en BZK (2014 – nu)
 • Initiatiefnemer van ‘De knop om’, ten behoeve van teamontwikkeling en teamcoaching van sociale wijkteams en organisaties die samenwerken met sociale wijkteams, zie www.ennudeknopom.nl (2014 – nu)
 • Adviseur kracht van inzet van sport en bewegen binnen het sociaal domein, in opdracht van Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (2014 – 2015)
 • Projectleider transitie jeugdhulp, specifiek het organiseren van de toegang voor jeugd binnen de brede toegang (inclusief sociale wijkteams) in kader van transitie jeugdhulp, in opdracht van gemeente Nieuwegein (maart – december 2014)
 • Opsteller programmaplan zorg voor jeugd, naar optimale cliëntenparticipatie in de jeugdhulp, in opdracht van VWS en landelijke belangenorganisaties van cliënten in de jeugdzorg (2013)
 • Programmamanager en adviseur van de Netwerkschool van Helicon MBO Opleidingen en CIOS Goes/Breda, een experiment in opdracht van het ministerie van OCW (2012-heden).
 • Geven van trainingen teamontwikkeling en teamcoaching in samenwerking met Schouten en Nelissen en OAB Dekkers in opdracht van het Albedacollege (2013).
 • Opsteller programmaplan Zorg voor Jeugd ‘Naar optimale cliëntenparticipatie in de lokale jeugdzorg’ in opdracht van belangenorganisaties cliënten in de jeugdzog en het ministerie van VWS (2013).
 • Procesbegeleider in twee regio’s voor opstellen Regionale Sociale Agenda’s in opdracht van provincie Noord-Holland, waarbinnen ook de transities AWBZ Begeleiding, de transitie Jeugdzorg en invoering van passend onderwijs een belangrijke plek hebben gekregen (januari-september 2012).
 • Adviseur in de adviseurspool van Welzijn Nieuwe Stijl van het ministerie van VWS, waarbij zij verschillende gemeenten en welzijnsinstellingen heeft ondersteund bij verandertrajecten (2011 en 2012).
 • Evaluatieonderzoek naar kindermishandeling en aanbevelingen voor de toekomst, in opdracht van William Schrikkergroep (juli-november 2012)
 • Evaluatieonderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Meppel en vooruitblik naar nieuwe rol en positie na transitie van de jeugdzorg, waaronder overheveling van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (mei-september 2012).
 • Opstellen brochure over jeugdbescherming en jeugdreclassering, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (mei-juli 2012)
 • Projectleider/procesbewaker van de pilot ‘Een kind/gezin, één plan’, ten behoeve van betere coördinatie van zorg en hulpverlening aan kinderen met meervoudige problematiek, in opdracht van de provincie Utrecht. Binnen dit traject heeft Lenneke provincie en gemeenten daarnaast ondersteund om ‘Een gezin, een plan’ en coördinatie van zorg in te bedden in de lokale CJG- en ZAT-structuur (2010 en 2011).
 • Projectleider voor pilot ‘Wraparound care’, voor een effectieve aanpak van multiprobleem gezinnen en een betere samenwerking tussen organisaties uit alle leefdomeinen die bij deze aanpak betrokken zijn (o.a. wonen, zorg, welzijn, LVG, GGZ, sociale zaken en jeugd) in de gemeente Utrecht, in opdracht van gemeente Utrecht (2011).
 • Onderzoek naar de pedagogische kracht (pedagogische civil society) in wijken en buurten, in opdracht van ZonMw (2011-2012).
 • Projectleider van ondersteuningstraject voor samenwerkingsverband van 22 gemeenten die zich bezig houden met (preventieve) aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren (o.a. beleidsadvisering over invulling van de rol van gemeenten, organiseren debatten/themasessies en opstellen handreikingen), in opdracht van Ministerie van WWI (2010 en 2011).
 • Onderzoek naar de samenwerking tussen BJZ en jeugd GGZ, in opdracht van GGZ Nederland en MOgroep Jeugdzorg (2010 en 2011).
 • Senior adviseur voor het implementatieteam van de Wmo bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning, in opdracht van het Ministerie van VWS (2009). Onder andere ondersteund bij totstandkoming bakens Welzijn Nieuwe Stijl en organisatie van het landelijke Wmo-congres in 2009 (2009).
 • Onderzoek naar de aansluiting tussen de jeugdzorg en het gemeentelijk Wmo-beleid ten aanzien van zwerfjongeren, in opdracht van het ministerie van VWS en het Ministerie voor Jeugd en Gezin (2008/2009).
 • Opstellen van een aantal handreikingen binnen ondersteuningstraject CJG, in opdracht van het Ministerie van VWS en VNG, onder andere op de thema’s zorg en onderwijs en CJG en scheiden (2009-2011).
 • Opstellen handreiking en uitvoeren analyse voor samenwerkingsafspraken van gemeenten en MEE-organisaties, in opdracht van het Ministerie van VWS (2008/2009).
 • Een verkenning naar de regionale samenwerking tussen gemeenten op terrein van CJG’s in opdracht van VNG (2009).
 • Uitvoeren van onderzoek naar marktwerking in de jeugdzorg in opdracht van provincie Noord-Holland (2008).
 • Projectleider sport-zorgtrajecten in de jeugdzorg in opdracht van MOGroep Jeugdzorg (nu Jeugdzorg Nederland) (2008)

OPLEIDINGEN

1998 – 2002
Universiteit van Tilburg
Beleids- en Organisatiewetenschappen
Afgestudeerd: februari 2002 (afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie)

1997 – 1998
Universiteit Utrecht
Rechten propedeuse (propedeuse: augustus 1998)

1991 – 1997
Revius Lyceum Doorn
Gymnasium